ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

เอกสารที่สแกน2