คู่มือการรับชำระภาษีป้าย

คู่มือการรับชำระภาษีป้าย

งานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            

การรับชำระภาษีป้าย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
โทรศัพท์: 0 4466-6322
โทรสาร : 0 4466-6322

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

1
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)     

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)     
พร้อมเอกสารประกอบ

2
ตรวจสอบเอกสาร

2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4
และ ผ.ท.5

3
ประเมินภาษี

3.คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย

4
แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

5
ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)     
พร้อมเอกสารประกอบ
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
3.คำนวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

    1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1  ฉบับ
    2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7) จำนวน  1  ฉบับ  

ค่าธรรมเนียม

อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
3) ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 40 บาท
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น

5) ป้ายใดต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.toomyai.go.th/