นายชาตรี ศรีตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

แหล่งท่องเที่ยวตูมใหญ่

วิดิโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่

ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT)

โปรดใช้โทรศัพท์ของท่านสแกน

ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT)

เข้าสู่ระบบด้วยลิงค์ตรง
คลิ๊กที่นี่

หน้าแรก อบต.ตูมใหญ่

15.2ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.92-004 สายบ้านโนนเจริญ – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ กล้าง 6 เมตร ยาว 3,044 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,264 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 2566 ITA 2024 Facebook Twitter LinkedIn

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.92-004 สายบ้านโนนเจริญ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ กล้าง 6 เมตร ยาว 3,044 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,264 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พฤษภาคม 2024
ดาวน์โหลด 2566 ITA 2024 Facebook Twitter LinkedIn
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ.๙๒-๐๑๕ บ้านปะคำ สำโรงและบ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์(รายละเอียดตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.ตูมใหญ่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2023
ดาวน์โหลด 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อขยายผิวจราจร สายทาง บร.ถ.92-008 บ้านตูมใหญ่ - บ้านสวายสอ ตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ตุลาคม 2023
ดาวน์โหลด 2566 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ปริมาณดินขุด 52,207.93 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิถุนายน 2023
ดาวน์โหลด 2566 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 256 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2023
ดาวน์โหลด 2566 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จ้างโครงการต่อเติมหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 พฤษภาคม 2023
ดาวน์โหลด 2566 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ปริมาณดินขุด ๕๒,๒๐๗.๙๓ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2023
ดาวน์โหลด 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2023
ดาวน์โหลด 2/2556 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคันคูคลองส่งน้ำ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.ตูมใหญ่ (ข้างศูนย์ อปพร.ตูมใหญ่) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ี อบต.ตูมใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2566
11 พฤษภาคม 2023
ดาวน์โหลด 2/2556 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้มีโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.ตูมใหญ่...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 เมษายน 2023
ดาวน์โหลด 2/2556 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง...