การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประเด็นเนื้อหา

ยิ่นเอกสาร
ณ ที่ทำการ อบต.ตูมใหญ่
1 ยื่นคำขอ

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ

ระยะเวลา 1 วัน
2.ตรวจสถานที่

2.เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่

ระยะเวลา
1 ชั้วโมง
3.เจ้าหน้าที่รายงานผล

3.เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา

March 30
1 วัน
4.รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

งานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            

การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
โทรศัพท์: 0 4466-6322
โทรสาร : 0 4466-6322

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

กำหนดให้ผู้ที่ดำเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดำเนินกิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดำเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวาง โทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 76)

ของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร                และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรต้องแจ้งขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและพื้นที่เกิน200 ตารางเมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่กำหนด

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ

2.เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที่

3.เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพิจารณา

4.เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

ระยะเวลา

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต                        จำนวน   1  ฉบับ
2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหาก                    
ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต                                                          จำนวน  1   ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้ประกอบกิจการ                                                    จำนวน  1  ฉบับ
4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ                           
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอรับไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง    จำนวน  1  ฉบับ
5.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ (เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม่-ใบอนุญาต
หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)                                                                จำนวน  1  ฉบับ
6.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค่าใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ที่

พื้นที่ประกอบอาหาร

ค่าธรรมเนียมฉบับละ (บาทต่อปี)

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด

 

1

พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  10 ตารางเมตร

 50

2

พื้นที่ประกอบการตั้งแต่   1๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร

100

3

พื้นที่ประกอบการตั้งแต่   25 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร

200

4

พื้นที่ประกอบการตั้งแต่   5๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร

400

5

พื้นที่ประกอบการตั้งแต่ 10๐ ตารางเมตรแต่ไม่เกิน  200 ตารางเมตร

500

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์: 0 4466-6322
หรือ เว็บไซต์ : http:// www.toomyai.go.th/

Facebook
Twitter
LinkedIn