Stay updated

EBOOK
& การจัดการองค์การความรู้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วรตำบลตูมใหญ่ เผยอพร่เอกสาร การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ วิธีการ ผลการการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด 

Shape
Shape
Download