Stay updated

EBOOK
& การจัดการองค์การความรู้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วรตำบลตูมใหญ่ เผยอพร่เอกสาร การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ วิธีการ ผลการการดำเนินการโครงการตามตัวชี้วัด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 25๖3 ได้กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Shape
Shape