ศูนย์ข้อมูล 2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

——————————————————————–

                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่  8  มิถุนายน  25๖3 ได้กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่  19  มิถุนายน 2563  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

                   บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

  1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป/ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

001

นางสาวอมรารัตน์  ปะวะศรี

002

นางสาวรัศมี  อ่อนหนองหว้า

003

นางสาววันเพ็ญ  จุลสม

004

นางสาวสุวรรณี  ไหลหาโคตร

005

นางสาวมนิสา  เยรัมย์

  1. 2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและเลือกสรร ในวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2563      ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  รายละเอียดดังนี้

  – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)               เวลา 09.00  – 12.00 น.

   – สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)         เวลา 09.00  – 12.00 น.

   – ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)                เวลา 13.00  เป็นต้นไป

  1. 3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

   ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

   (1) สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก กางเกง โดยชายเสื้อไว้ในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น

   (2) ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในการสอบของแต่ละภาคทุกครั้ง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบวิชานั้น เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุญาต

                                                                             …/ (3)  ข้อปฏิบัติ..

   (3) ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก

          3.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่คุมสอบ

                             3.2 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบ หลังจากที่ได้เริ่มสอบวิชาใดไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น

          3.3 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ และห้องสอบที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกกำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบสำหรับวิชานั้น

          3.4 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ตามกำหนดการสอบ

          3.5 ผู้เข้าสอบต้องนำวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ทำกระดาษคำตอบไปเอง นอกจากนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจัดไว้ให้โดยเฉพาะ

          3.6 ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

          3.7 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบตลอดจนบัตรประจำตัวสอบที่ติดไว้บนโต๊ะออกจากห้องสอบโดยเด็จขาด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการสอบครั้งนี้

                             3.8 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอย่างเคร่งครัด

          3.9 ภายในเวลา  30 นาที นับตั้งแต่เริ่มลงมือทำข้อสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

                             3.10 ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องสอบ

          3.11 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

          3.12 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไปในวิชาใดให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบทราบ ห้ามลุกจากที่นั่งไปส่งกระดาษคำตอบด้วยตัวเอง เมื่อส่งกระดาษคำตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จึงจะออกจากห้องสอบได้

          3.13 เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

          3.14 ผู้ใดสอบเสร็จก่อน เมื่อออกจากห้องสอบแล้ว ต้องออกไปห่างจากสถานที่สอบและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งไม่ให้ตรวจคำตอบเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชา ก็ได้ หากผู้ใดทุจริต    จะได้รับการพิจารณาโทษได้

   …/ 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

   องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ www.toomyai.go.th

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ   ณ   วันที่         เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖3

                                                      ( นายชาตรี  ศรีตะวัน)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn