QR Code

20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสมาชิกท้องถิ่น
28 มีนาคม 2024
  ประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร 2567
อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
28 มีนาคม 2024
  ประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร 2567
อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
27 มกราคม 2023
ประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร ความหมาย คำว่า “จริยธรรม” แยกออกได้เป็น จริย + ธรรม ซึ่งคำว่า จริยะ...
อ่านต่อ