แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.50 ตร.ม. 400,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
2 โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ตูมใหญ่ ค่าก่อสร้างรั้ว กว่าง 3.00 เมตร สูง2.00 เมตร จำนวน 25 ช่อง  170,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.20 ตร.ม. 500,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดโฮมฮัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง10.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. 371000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
12
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. 181,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านทุ่งสว่าง ขนาดท่อ 0.40*1 ม. จำนวน 441 ท่อน บ่อพักจำนวน 49 บ่อ 1,424,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
7 โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic  Concrete บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ค่าซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,255 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,530 ตร.ม. 2,362,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
8 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. 91000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
13
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
9 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากศาลปู่ตาบ้านหนองดุม ถึงที่ดินนายดา มาลัยโคตร ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตหินคลุกไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. จุดที่ 2 จากที่ดินนายดา มาลัยโคตร ถึงที่ดินนายณัฐพงษ์ มาลัยโคตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาติหินคลุกไม่น้ยกว่า 29.40 ลบ.ม. วางท่อ O 0.40×1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  163,000 ตำบลตูมใหญ่ สำนักงานปลัด
14
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
10 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  จากที่ดินนางสอน คูรัมย์ ถึง ที่ดินนางทองคูณ  แก้วชนะ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร  500,000 ตำบลตูมใหญ่ สำนักงานปลัด
11 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 ยาว 136 เมตร ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  จากที่ดินนางสมจิตร ปักเคธาติ ถึงที่ดินนายทวีศักดิ์  ชะนอบรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  251,000 ตำบลตูมใหญ่ สำนักงานปลัด
15
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
12 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมน้อย-บ้านกรูด ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมน้อย-บ้านกรูด ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 จุด    1,016,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
13 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 ยาว 184 เมตร ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  จากที่ดินนางฉวีวรรณ  แก้วกูล ถึงสามแยกบ้านนายคำสิงห์ พลพิทักษ์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  251,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
16
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
14 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากที่ดินนายบุญช่วย เครือนาค ถึง ที่ดินนางพั่ว ศาลางาม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  500,000 ตำบลตูมใหญ่ สำนักงานปลัด
15 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  จากที่ดินนางทองคำ พรมะชุม ถึงที่ดินนายปกรณ์ พรมะชุม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย        402,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
17
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
16 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 ยาว 312 เมตร ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากที่ดินนางสุกัญนิภา ชัยลิ้นฟ้า ถึง ที่ดินนางอำนวย เคล้าพิมาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  344,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
17 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 ยาว 84 เมตร ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากที่ดินนางน้อย นุพันธุ์รัมย์ ถึงที่ดินนางเขียว ดีรื่นรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร 95000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
18
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
18 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 ยาว 312 เมตร ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  จากที่ดินนางสุกัญนิภา ชัยลิ้นฟ้า ถึง ที่ดินนางอำนวย เคล้าพิมาย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  344,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
19 โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัว-ตูมใหญ่ ค่าเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จากสามแยกหน้าวัดบ้านสวายสอ ถึงที่ดินนายสมยศ วีระเกียรติคุณ  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 4.00 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย    2,198,000 ตำบลตูมใหญ่ กองช่าง
19
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ. 2562
กิจกรรม ดำเนินการ ดำเนินการ  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
20 โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ค่าปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน   จำนวน 1 แห่ง  500,000 ตำบลตูมใหญ่
กองช่าง