ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

                   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา     และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2563  ได้กำหนดรับสมัครพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 10 – 19  สิงหาคม  2563   และดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ 27  สิงหาคม  2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ดังนี้

 ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่ง

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

     ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่นั่งสอบ

1

นางสาวปวีณา  นะวะศรี

001

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่นั่งสอบ

1

นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน

001

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่นั่งสอบ

1

นางสาวอาภรณ์  ดีรื่นรัมย์

001

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่นั่งสอบ

1

นางสาวกษมล  ปักเคระเต

001

                   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะรายงานผลการสรรหาและเลือกสรรเป็น    พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

 

                                                          ( นายชาตรี  ศรีตะวัน )

                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Facebook