ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ข้อ ๑๘ และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2547           จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1   ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ – ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ จำนวน 1   อัตรา  รายละเอียดตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ ปรากฏอยู่ใน (ผนวก ก ) แนบท้ายประกาศนี้  
 1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1   คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2) วัณโรคในระยะอันตราย 3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 1. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
 1. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 2. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 1. ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน    1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง       รายละเอียดปรากฏอยู่ใน (ผนวก ก ) แนบท้ายประกาศนี้
 1. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร การสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  19  มิถุนายน 2563  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6322 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน                                     จำนวน  3 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา                                      จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้นตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย   3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร คนละ  100  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 3.4  เงื่อนไขในการสมัคร                                                                                           ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และ จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน        ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่  6  กรกฎาคม  2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 1. 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน (ผนวก ข ) แนบท้ายประกาศนี้
 1. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 1. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                             องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบที่ได้  ในวันที่  27  กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และทาง http://www.toomyai.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับวันที่บัญชี หรือนับแต่วันสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
8.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามลำดับที่ขึ้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร และจะดำเนินการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความเห็นชอบ และหากผู้ใดได้รับการเลือกสรรรายใดได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากมีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ จะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้   8.2 ผู้ที่ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะต้องนำบุคคลมาทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563     (นายชาตรี  ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

หัวข้อน่าสนใจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 25๖3 ได้กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

อ่านต่อ»