ข้อมูลสถิติการให้บริการสาธารณสุข รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข
(เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565)
ภารกิจการให้บริการ
จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ (คน)
ต.ค.-64พ.ย.-64ธ.ค.-64ม.ค.-65ก.พ.-65มี.ค.-65รวม
งานรับ-ส่งผู้ป่วย11 ราย14 ราย16 ราย13 ราย12 ราย12 ราย78 ราย
งานควบคุมโรคระบาด       
– ยอดผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการ11 ราย66 ราย248 ราย
325 ราย
– เข้ารับรับการตรวจบริการ ATK ผล negative
ไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการ77 ราย120 ราย
197 ราย
– เข้ารับรับการตรวจบริการ ATK ผล positive
ไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการไม่มีผู้รับบริการ25 ราย25 ราย
– แจกถุงยังชีพ11 รายไม่มีผู้รับบริการ 25 ราย49 ราย196 ราย25 ราย
306 ราย
รวม22 ราย14 ราย41 ราย73 ราย351 ราย430 ราย
931 ราย

รายการคู่มือการปฎิบัติงาน