ข้อมูลพื้นฐาน

ITA 2000

ข้อมูลทั่วไป

คณะผู้บริหาร

นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

คณะผู้บริหาร

นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทร 084 2843545 นายประเสริฐ ศรีตะวัน รองนายก โทร 085 2099842 นายสมยศ วีรเกียรติกุล รองนายก โทร 085

อ่านต่อ »

อำนาจหน้าที่ อบต. ตามกฎหมายกำหนดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ อบต.

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

อ่านต่อ »

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน

บัญชีโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จัง

อ่านต่อ »

ติดต่อเรา

5 ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190 โทร/โทรสาร. 0

อ่านต่อ »

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่ อบต.

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล 1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้อง

อ่านต่อ »
Download