1.  ริ่มต้น เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับหนังสือจาก

ภายนอก

-จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลังและ

ให้ผู้เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 นาที งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

2. ประทับตรารับหนังสือ เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนด้านขวา

– ทำการสแกนหนังสือเพื่อลงรับในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกเลข หนังสือรับ

2 นาที งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

3. เกษียนหนังสือ เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ทำการเกษียนหนังสือ

3 นาที งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

4. เสนอหนังสือแก่

ผู้บริหารตามลำดับชั้น

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ทำการเสนอหนังสือแก่ฝ่ายบริหาร ตามลำดับชั้น เพี่อรับทราบและสั่งการ

5 – 60 นาที

หรือขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

5. แจ้งเวียนหนังสือ ตามข้อสั่งการ เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

– ทำการแจ้งเวียนหนังสือตามข้อสั่งการ ของผู้บริหาร (แจ้งให้แต่ละกองทราบ)

5 นาที งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

6. บันทึกข้อมูลหนังสือที่ทำกำรจัดส่งเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

ทำการเก็บหนังสือเข้าแฟ้มตามทะเบียน เลขรับหนังสือ

2 นาที งานธุรการ

สำนักปลัด อบต.

7. สิ้นสุด          เสร็จสิ้นกระบวนการ