DWQA Questionsหมวดหมู่: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /พิการ /ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
admin ทีมงาน asked 1 เดือน ago
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
 

1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 เดือน ago
ขึ้นทะเบียนได้  ผู้สูงอายุที่ต้องโทษจำคุกในเรือนจำและได้รับสิ่งต่างๆ ในเรือนจำไม่ถือเป็นกรณีได้รับสวัสดิการไม่ถือเป็นกรณีได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6(4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552.