DWQA Questionsหมวดหมู่: กระดานถามตอบทั่วไปการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
admin ทีมงาน asked 1 เดือน ago

การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 เดือน ago
หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้

  1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
  3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
  4. ชำระค่าธรรมเนียม

5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้

  1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท

2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท

  1. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
  2. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
  3. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท

***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ