DWQA Questionsหมวดหมู่: งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
admin ทีมงาน asked 1 เดือน ago
เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

1 Answers
admin ทีมงาน answered 1 เดือน ago
กรณีเกิดไฟไหม้บ้าน 1หลัง เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและองค์ประกอบข้างต้นปรากฏดังนี้

  1. ภัยที่เกิดขึ้นต้องมีลักษณะเป็นภัยพิบัติ กล่าวคือ

1.1 มีการกระทำหรือเหตุต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ซึ่งกรณีนี้เหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน คือ เกิดไฟไหม้บ้าน
1.2 ต้องเป็นสาธารณภัย กล่าวคือ มีความรุนแรงและมีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก้คนหมู่มาก จนเกินความสามารถที่ชุมชนจะรับมือหรือจัดการเองได้ มิใช่เกิดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเป็นภัยที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วยตนเอง
หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2551

  1. ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 คน
  2. เวลาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
  3. รายงานคณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อพิจารณา
  4. ขออนุมัติ