แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ

ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
ท่านอยากให้ อบต.ตูมใหญ่ ปรับปรุงเรื่องไดมากที่สุด
Facebook