สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

นายอนุรักษ์ แป่มจำนัก

ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

นายบุญมี ดีรื่นรัมย์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

นายบุญเรือง ทองเรือง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

นายอนัน สว่างไสว

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

ตำแหน่งว่าง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายธรรมปพน เยรัมย์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายศรชัย ปุริตังสันโต

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นางบุญหลาย หนูไธสง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายสมร กันนุลา

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นางสำเนียง ปะวะภูทะ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5