เศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มีหมวดหมู่
admin

เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เกิดขึ้นจากนโยบายที่ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนจะเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการพัฒนาโดยอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลต่อกันและทำให้เกิดความสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เกิดความขัดแย้งและสงครามระหว่างแนวคิดระบบระบบการปกครอง 2 ระบอบใหญ่ ระหว่างฝั่งประชาธิปไตย นำโดยสหรัฐอเมริกาและ อังกฤษ และสังคมนิยม นำโดยจีนและรัสเซีย การต่อสู้และแย่งการการเป็นผู้นำการจัดระเบียบ ส่งผลโดยตรงและต่ออ้อม ต่อความมั่นคงทางอาหาร ราคาสินค้า และปัจจัยการผลิต ประเทศไทยถึงแม้จะไม่ใช่คู่ขัดแย้ง แต่ก็ได้รับผลโดยตรงจากสถานการณ์การค้าโลก ส่งผลต่อระบบเศรฐกิจของไทยราคาสินค้านำเข้า หลายรายการ ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ราคาพลังงานน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลตามความเป็นอยู่ของประชาชน

อ่านต่อ »

มท 0810.7/ว2423

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/23998_1_1597291202465.pdf

อ่านต่อ »

มท 0809.5/ว24

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/24004_1_1597377986407.pdf

อ่านต่อ »

มท 0816.3/ว2387

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/24000_1_1597306569529.pdf

อ่านต่อ »
Download