เกี่ยวกับโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เกิดขึ้นจากนโยบายที่ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนจะเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการพัฒนาโดยอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลต่อกันและทำให้เกิดความสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เกิดความขัดแย้งและสงครามระหว่างแนวคิดระบบระบบการปกครอง 2 ระบอบใหญ่ ระหว่างฝั่งประชาธิปไตย นำโดยสหรัฐอเมริกาและ อังกฤษ และสังคมนิยม นำโดยจีนและรัสเซีย การต่อสู้และแย่งการการเป็นผู้นำการจัดระเบียบ ส่งผลโดยตรงและต่ออ้อม ต่อความมั่นคงทางอาหาร ราคาสินค้า และปัจจัยการผลิต ประเทศไทยถึงแม้จะไม่ใช่คู่ขัดแย้ง แต่ก็ได้รับผลโดยตรงจากสถานการณ์การค้าโลก ส่งผลต่อระบบเศรฐกิจของไทยราคาสินค้านำเข้า หลายรายการ ที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ราคาพลังงานน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลตามความเป็นอยู่ของประชาชน

กิจการสภา

ประกาศกำหนดสมัยประชุม เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา ราย […]