42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายการเนื้อหา

34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร Facebook Twitter LinkedIn

อ่านต่อ »
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ »