35 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖

                   จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้