34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566
23 พฤศจิกายน 2023
ดาวน์โหลดเอกสาร Facebook Twitter LinkedIn
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565
29 พฤศจิกายน 2022
ดาวน์โหลดเอกสาร