30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

  1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

  1. 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
  2. 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
  3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ

โอกาสที่เกิด

คำอธิบาย

5

สูงมาก

โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 25 ครั้งต่อปี

4

สูง

โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 20  ครั้งต่อปี

3

ปานกลาง

โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

2

น้อย

โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี

1

น้อยมาก

โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ

ความรุนแรง

คำอธิบาย

5

สูงมาก

เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก เป็นภัยด้านความมั่นคง อาชญากรรม และความรุนแรงอื่น ๆ

4

สูง

เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

3

ปานกลาง

เสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

2

น้อย

1

น้อยมาก

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

1

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)

15 – 25 คะแนน

2

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)

9 – 14 คะแนน

3

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)

4 – 8 คะแนน

4

ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)

1 – 3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรการกำหนด

การแสดงสีสัญลักษณ์

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

15 – 25 คะแนน

มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

สีแดง  

เสี่ยงสูง

(High)

9 – 14 คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีส้ม  

ปานกลาง (Medium)

4 – 8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

สีเหลือง  

ต่ำ

(Low)

1 – 3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

สีเขียว      

สถานะสีแดง  :  ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงทันที

สถานะสีส้ม  :  ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีแผน/มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง  :  ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่มีอยู่

สถานะสีเขียว  :  ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อลดความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีจำนวนบุคลากร  จำนวน 56 ราย จำแนกเป็น

1.พนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ)                     มีจำนวน  23  ราย

2.พนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการครู)                  มีจำนวน  11  ราย

3.พนักงานจ้าง อบต.-

          3.1 ประเภทพนักงานตามภารกิจ            มีจำนวน  11  ราย

          3.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป              มีจำนวน   6   ราย

4.พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          4.1 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ       มีจำนวน   4   ราย

          4.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป              มีจำนวน   1   ราย

          O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อ    จัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

          องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

(1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IIT ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม  ข้อที่ทีคะแนนต่ำสุดได้แก่ I8  มีคะเนน 62.08 คือ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด

3

3

9

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ข้อมูลยบเว็บไซด์และช่องทางอื่นๆ

2.เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (การรับจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้างให้กับผู้มาขอรับบริการ)

3

4

12

1.ผู้บริหารท้องถิ่นทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน

2.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถินอาคารผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน

4.ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ.2522

(2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 82.58 ข้อที่มีคะแนนต่ำได้แก่ I7  มีคะเนน 79.81 คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู บั งคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม

3

3

9

1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหลักเกณณฑ์คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)พระรชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,กำหนด

2.ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุดสาหะในหารปฏิบัติงาน การมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปกิบัติตนเหมาะสม กับการเป็นพนักงานส่วนตำบล

3.มีการแจ้งผลกการประเมินให้พนักงานลงลายมือรับทราบผลการประเมินก่อนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง

4.เปิดโอกาสในการอุทธรณ์ผลการประเมินตามระเบียบ

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 84.42 ข้อที่มีคะแนนต่ำได้แก่ I1 มีคะเนน 84.42  คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

3

4

12

1.ทบทวนคู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในกากรปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน

2.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

  

 

 

 

เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ

3.ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแต่ละภารกิจงาน

4.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง

5.จัดทำการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ในปี พ.ศ.2567 และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซด์

(3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การจัดซื้จัดจ้าง

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 83.42 ข้อที่มีคะแนนต่ำรองลงมาได้แก่ I7  มีคะเนน 66.58 คือ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด

3

3

9

1.เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน บนเฟสบุ๊ค อบต.ตูมใหญ่ เป็นต้น

2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์และช่องทางอื่นๆ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างโดยำม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถีง(เช่น การไม่จัดทำ

   

1.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตาม

  1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารครัฐ พ.ศ.2560

  1.3 หนังสือแจ้งเวียนที่กี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.ควบคุม กำกับ ดูแล TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง

3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/รูปแบบรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

  

3

3

9

4.กำหนดแนวทางปฏฺบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลการตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี

6.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 (4) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

การบริหารงานบุคคล

ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 แบบ IITตัวชี้วัดที่ 1 การแก้ไขปัญหาการทุจริตมีผลการประเมินเฉลี่ยรวม 77.31 ข้อที่มีคะแนนต่ำรองลงมาได้แก่ I30 มีคะเนน 73.51 คือ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด

3

3

9

1.หน่วยงานเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบ การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต โดยการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและปรชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร

2.ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงาน มอบนโยบายในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบุคคล

การมอบหมายงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง/บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน เนื่องด้วยจำนวนบุคลากรที่มีจำกัดและขากแคลนบางตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ง พัสดุ ที่ไม่มีผู้ครองตำแหน่ง จึงทำให้มีการมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่นเข้ามาหน้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามห้วงเวลา แต่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ได้

   

1.ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอนตำแหน่งให้ครบตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด

4.กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่

เกี่ยวกับการรับสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

 

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โอกาส

(L)

ผลกระทบ

(I)

ความรุนแรง

(L*I)

 

มอบหมายนำภารงานที่ได้รับมอบหมายไปแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่น