มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  ตูมใหญ่ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ             ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขึ้น ดังนี้

          “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

          “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย

          “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อได้กำหนดไว้

          หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน

  1. หลักเกณฑ์การร้องเรียน

          เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ในเรื่องดังต่อไปนี้

  1. กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
  2. กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  3. ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  4. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร
  5. กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  6. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
  7. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้

                    – ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

                    – ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน

                    – การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน)

–คำขอของผู้ร้องเรียน

                    –ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

                    –ระบุวัน เดือน ปี

                    –ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ

                    –กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์จะรับพิจารณาเฉพาะรายการที่ระบุ หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

  1. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

                    – ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ

                    –ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

                             1.ติดต่อด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

                             2.ผ่านโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-666322

                             3.ผ่านหน้าเวปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ www.toomyai.go.th

                             4.ผ่านหน้าเพจเฟสบุ๊ค อบต.ตูมใหญ่

                             5.หรือทรงไปรษณีย์ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

 

                                                   ประกาศ  ณ วันที่  17 มกราคม  พ.ศ. 2565

 

                                                             (นายชาตรี  ศรีตะวัน)

                                                ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่