26 ประกาศเจตนารมณ์โยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Ploicy)

26 NO Gift Policy

26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  กำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) 4 ว่าด้วยการพัฒนารับราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยมี

อ่านต่อ »