22 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22คู่มือหรือแนวทางต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิตมิชอบ
28 มีนาคม 2024
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 2567   คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ๑....
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 เมษายน 2023
คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25 มกราคม 2023
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด...
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 มกราคม 2023
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด...
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 มกราคม 2022
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด...
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
14 ตุลาคม 2021
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต           ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ...