22คู่มือหรือแนวทางต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิตมิชอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2567

22คู่มือหรือแนวทางต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิตมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๑. หลักการและเหตุผล  

               ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ    มิชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๘ ได้กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด…”            ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ            การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

               มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  

๓. สถานที่ตั้ง 

               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ

               เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๕. วัตถุประสงค์  

               ๑) เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตตำบลตูมใหญ่ มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

               ๒) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

               ๓) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance)

๖. คำจำกัดความ  

               เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

               ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น     มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนตำบลตูมใหญ่และพนักงานจ้าง รวมถึงครู  

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ        มิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน  

๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

               ๑. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑9๐

               ๒. ร้องเรียนผ่านตู้แดง/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (ไม่ต้องติดแสตมป์) 

               ๓. ทางไปรษณีย์ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) โดยส่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   ตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐ (ติดแสตมป์)

               ๔. ทางโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์ ๐ ๔๔666 322 หรือสายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทรศัพท์ ๐87 868 9586 หรือสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล        ตูมใหญ่ โทรศัพท์ ๐94 284 3545

               ๕. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เข้าไปที่ แบนเนอร์ (Banner)  “ร้องเรียนการทุจริต”

               ๖. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) “อบต.ตูมใหญ่” โดยส่งทางข้อความ (Messenger Facebook)

๘. แผนผัง/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

               ๑) ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

               ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

               ๓) แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ

               ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบล   ตูมใหญ่ จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

ช่องทาง

ความถี่ในการ ตรวจสอบ

ช่องทาง

ระยะเวลาดำเนินการ

รับข้อร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ เพื่อประสานหาทาง แก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน

ภายใน ๑ วันทำการ

 

ทางไปรษณีย์

ทุกครั้งในการรับไปรษณีย์

ภายใน ๑ วันทำการ

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๐๔๔ 666 322

ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ

 

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์

ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.toomyai.go.th

ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ

 

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ก (Facebook)

ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ

 

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทร. 094 2843545, สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โทร. 087 8689586

ทุกวันทำการ

ภายใน ๑ วันทำการ

 

 

๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ๑๑.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย

               ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

               ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

               ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้

               ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)

      ๑๑.๒ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว             ที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

      ๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่องหรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล

      ๑๑.๕ ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

               ๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาที่ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดแจ้ง กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดชี้พยานบุคคลแน่นอนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง

                ๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว

                ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

                ๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี

๑๒. การบันทึกเรื่องร้องเรียน

               ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง และสถานที่เกิดเหตุ

               ๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียน      การทุจริตองค์การ บริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน

               ๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักให้หน่วยงานนั้น รายงานผลให้         ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป

               ๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน       การทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินการโดยตรง ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน

๑๔. การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

               ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทราบทุกไตรมาส

               ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการเรื่องร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

TIMELINE กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
1 วัน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่องภายในหน่วยงานหรือไม่
ไม่ใช่เรื่องภายใน

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

เรื่องภายในหน่วยงาน
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใน 3 วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
15 วัน
ผลการสอบสวน/การพิจารณา
5 วัน
แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน