16 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการสาธารณสุข รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) ภารกิจการให้บริการ จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ (คน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 รวม งานรับ-ส

อ่านต่อ »
Download