ศูนย์ข้อมูล 2020

เรื่อง: รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖2

วันศุกร์  ที่  17  พฤษภาคม  ๒๕๖2

 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

******************************

ผู้มาประชุม

ที่

ชื่อ  –  สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก

ประธานสภา  อบต.

อนุรักษ์   แป่มจำนัก

 

นายบุญมี     ดีรื่นรัมย์

รองประธานสภา อบต.

บุญมี   ดีรื่นรัมย์ 

 

พันจ่าตรีรุ่งนาวี  ภูชุม

เลขานุการสภา อบต.

รุ่งนาวี  ภูชุม

 

นายบุญเรือง       ทองเรือง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

บุญเรือง     ทองเรือง

 

5

นายสมร            กันนุลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

สมร          กันนุลา

 

6

นายศรชัย          ปุริตังสันโต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ศรชัย       ปุริตังสันโต

 

7

นายสมพาน  เบ็ญจมาศ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

สมพาน  เบ็ญจมาศ

 

8

นายอนันท์   สว่างไสว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

อนันท์  สว่างไสว

 

9

นายธรรมปพน  เยรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ธรรมปพน  เยรัมย์

 

๑0

นางบุญหลาย      หนูไธสง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

บุญหลาย    หนูไธสง

 

๑1

นางสำเนียง  ปะวะภูทะ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕

สำเนียง  ปะวะภูทะ

 

๑2

นายฉลอง          ปะสีละเตสัง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ฉลอง        ปะสีละเตสัง

 

๑3

นางดวงใจ         เกมะหายุง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ดวงใจ       เกมะหายุง

 

14

นายสราวุฒิ  เกมะหายุง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

สราวุฒิ  เกมะหายุง

 

๑5

นายสมโพธิ์        ศาลาแดง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

สมโพธิ์      ศาลาแดง

 

๑6

นายจำรัส          พันธราช

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

จำรัส        พันธราช

 

๑7

นายสุทัศน์         ไชยลาด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

สุทัศน์       ไชยลาด

 

18

นายแสง   ฤทธิสาร

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

แสง  ฤทธิสาร

 

19

นายสมศักดิ์       ภูทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

สมศักดิ์      ภูทอง

 

20

นายเหรียญชัย     แซมเลา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

เหรียญชัย    แซมเลา

 

21

นายสำเร็จ          ภูมิกอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

สำเร็จ        ภูมิกอง

 

๒2

นายสุพจน์      เดชพรมรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

สุพจน์     เดชพรมรัมย์

 

๒3

นายวิเชียร         เดือนแร่รัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

วิเชียร        เดือนแร่รัมย์

 

๒4

นายสังคม        จันทร์ทวี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓

สังคม       จันทร์ทวี

 

๒5

นายเชิดชัย       เบ็ญจมาศ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔

เชิดชัย      เบ็ญจมาศ

 

26

นายรุ่งฤทธิ์       ดัดตนรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔

รุ่งฤทธิ์      ดัดตนรัมย์

 

๒7

นายพรชัย        กั้นกลาง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕

พรชัย       กั้นกลาง

 

๒8

นายประจง  บุพโต

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕

ประจง  บุพโต

 

29

นายสมใจ  โตตชัยยา

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

สมใจ  โคตชัยยา

 

30

นางสาวกรรณิกา  ปะโปตินัง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑7

กรรณิกา  ปะโปตินัง

 

31

นายสมพร  มีพิษ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑7

สมพร  มีพิษ

 

32

นายเกลี้ยง  ทองเรือง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18

เกลี้ยง  ทองเรือง

 

33

นายประสิทธิ์  แหวนมุกข์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑8

ประสิทธิ์  แหวนมุกข์

 

34

นายวิชิต  ดารินรัมย์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19

วิชิต  ดารินรัมย์

 

๒ –

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์    ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 6

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่

ชื่อ  –  สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

นายชาตรี  ศรีตะวัน

นายก อบต.ตูมใหญ่

ชาตรี  ศรีตะวัน

 

นายประเสริฐ  ศรีตะวัน

รองนายก อบต.ตูมใหญ่

ประเสริฐ  ศรีตะวัน

 

นายนวพล  ศรีบุญเรือง

รองนายก อบต.ตูมใหญ่

นวพล  ศรีบุญเรือง

 

นายจำรัส  นาราษฎร์

เลขานุการนายก อบต.ตูมใหญ่

จำรัส  นาราษฎร์

 

นางประไพ  ทุมดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประไพ  ทุมดี

 

นางสาวชัชฎาภรณ์  ปะโสทะกัง

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ชัชฎาภรณ์  ปะโสทะกัง

 

นางรัตน์มณี  ชุนไธสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รัตน์มณี  ชุนไธสง

 

8

นางสาวจริญญา  ผาสุข

นิติกร

จริญญา   ผาสุข

 

9

นายธรรม์ธวัช  ยันระหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ธรรม์ธวัช  ยันระหา

 

10

นางสาวภัชราภรณ์  วงศ์ยาฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภัชราภรณ์  วงศ์ยาฤทธิ์

 

๑1

นางราตรี  ปราบหนองบัว

นักจัดการงานทั่วไป

ราตรี  ปราบหนองบัว

 

เริ่มประชุม                เปิดประชุมเวลา  ๐๙.2๐  น.

เลขานุการสภาฯ          เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว เลขานุการสภา อบต.ตูมใหญ่ ได้นับองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบ

(พันจ่าตรีรุ่งนาวี)         องค์ประชุมจึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก ประธานสภาอบต.ตูมใหญ่

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่      สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี  ๒๕๖2  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  กราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภา อบต.        ในเมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ กราบเรียนท่านนายกองค์การ

(นายอนุรักษ์)    บริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก และขอสวัสดีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน รวมไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  วันนี้เป็นวันที่ 17  เดือน พฤษภาคม 2562 ได้นัดท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุม อาศัยอำนาจตามข้อ 11(3) ข้อ 21 และข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่    ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 16 – 30  พฤษภาคม 2562 นั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ได้พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  จึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังวัดบุรีรัมย์  ฉะนั้น วันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ต่อไปเข้าระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.        ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

(นายอนุรักษ์)               เรื่องที่ 1. เรื่อง  เชิญชวนร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

– 3 –

 

 1. ประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธสักราช 2562
 2. ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะภายในหน่วยงาน และอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563
 3. แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562

          อำเภอคูเมือง จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน  ฝากท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนของท่านได้ประดับธงตราสัญญาลักษณ์และธงชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2563   

  เรื่องที่ 2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเมือง เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยป้องกันผลกระทบจากสภาพภูมอากาศลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน โดยดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จึงใคร่ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ อบต.ตูมใหญ่ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์นำอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ เช่น จอบ เสียม ให้ท่านสวมชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง หมวก ผ้าพันคอ) ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบแล้วนะครับ

   เรื่องที่ 3.  เนื่องจากท่านหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเรื่องประธานแจ้งให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ครับ

มติที่ประชุม               รับทราบ

                             

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕๖2  เมื่อวันศุกร์      ที่  1๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี

(นายอนุรักษ์)             ๒๕๖2  เมื่อวันศุกร์ ที่  1๕   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2  เรียนเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจดูว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือตกหล่นตรงไหน เรียนเชิญครับ มีใครจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ  มีไหมครับ  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ มีสมาชิกทั้งหมด 34 ท่าน  มาเข้าร่วมประชุม  33 ท่าน   ลา 1 ท่าน ท่านเชิดชัยแต่งตัวไม่เรียบร้อยสามารถลงชื่อได้ แต่เวลาขอมติถือว่าท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับ สมาชิกยังอยู่ในที่ประชุมครบนะครับ  ถ้าสมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี ๒๕๖2  เมื่อวันศุกร์ ที่ 1๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  รับรอง  ๓1   งดออกเสียง  2  ลา  ๑ ท่าน  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม                 –  รับรอง       จำนวน    ๓1   เสียง

                               –  ไม่รับรอง    จำนวน     –     เสียง

                               –  งดออกเสียง จำนวน    2    เสียง (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก นายเชิดฃัย  เบ็ญจมาศ)

                               –  ลา           จำนวน     ๑   เสียง  (นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์)

 

 

– 4 –

 

ระเบียบวาระที่ ๓         ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๓.1  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่  4  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2  ตามข้อ ๘๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ประธานสภา อบต.        ต่อไปเป็นญัตติ ๓.1 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่  4  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2 

(นายอนุรักษ์)             ตามข้อ ๘๙  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ       ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอเรียนเชิญท่านนายกได้นำเรียนชี้แจง  เรียนเชิญครับ

นายก อบต.               เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

(นายชาตรี)                ตำบลตูมใหญ่  กระผมนายชาตรี  ศรีตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่     มีภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  โดยวัตถุประสงค์จะใช้งบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ประจำปี

งบประมาณ  ๒๕61 ทั้งนี้ได้ตรวจสอบสถานะการเงินสะสมแล้วสามารถจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการดังนี้

๑.  จำนวนเงินสะสมทั้งสิ้น  ณ  30  พฤษภาคม 2562    จำนวน   17,016,926.62  บาท

                             ๒.  กันไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย                                   

       จำนวน  10,553,102.66  บาท

                             ๓.  คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้            จำนวน     6,463,823.96  บาท

หลักการ

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  6,373,000.- บาท ( หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่น-สามพันบาทถ้วน ) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 238,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 2. โครงการขุดลอกสระน้ำ (ทางไปวัดป่าประชาสันติธรรม) บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,750 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 384,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,000.- บาท ( สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

 1. โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด)

5.. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด )

– 5 –

 

 1. โครงการขุดลอกลำห้วยลึก บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,250 ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ( รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 2. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,100 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 3. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,800 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 426,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 4. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,930 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด )  เป็นเงินทั้งสิ้น 313,000.- บาท สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
 5. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนเจริญ หมู่ที 10 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,985 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 394,000.- บาท(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

11.โครงการขุดลอกสระน้ำหน้าฝาย บ้านปะคำดง หมู่ที่ 11 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมามาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,759 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น  500,000.- บาท  ( ห้าแสนบาทถ้วน )

 1. โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน วางท่อ Pvc 2 นิ้ว จำนวน 200 ท่อน (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 2. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,300 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น  324,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 3. โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400 ลบ.ม พร้อมป้ายโรงการจำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 332,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

1.5 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 86,000.- บาท (แปดหมื่นหกพัน-บาทถ้วน)

 

 

– 6 –

 

16.. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 310 วัตต์ จำนวน 10 แผง พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4 นิ้ว  จำนวน 1 บ่อ  พร้อมป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย ( รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 1. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,683.40 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 421,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 2. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 310 วัตต์ จำนวน 20 แผง และปั๊มน้ำหอยโข่ง 3 HP จำนวน 2 ตัว พร้อมวางท่อ PVC Ø 2 นิ้ว จำนวน 40 ท่อน ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 254,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 3. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกขุด 1.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด ) เป็นเงินทั้งสิ้น 19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 4. โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกขุด 5.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,000 ลบ.ม. (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด)   เป็นเงินทั้งสิ้น  278,000.- บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล ซึ่งเกิดจากภาวะภัยแล้ง สระน้ำผิวดินซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาแห้งขอด ไม่มีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนก่อสร้างฝายเพื่อแก้ไขปัญหาการไหลบ่าของน้ำในลำห้วยในฤดูน้ำหลาก ให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาได้ ประกอบกับเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือของประชาชน  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2562  และไม่มีงบประมาณจากส่วนใดที่พอจะโอนมาจ่ายหรือ กู้ยืมหรือนำมารวมสมทบเพื่อการนี้ได้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติ   ใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน   ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น   จึงเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  2562  มายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

– 7 –

ตูมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามนัยดังกล่าวได้ จึงนำเรียนสภาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณมากครับ

ประธานสภา อบต.        ขอบคุณท่านนายกได้แถลงญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2  (นายอนุรักษ์)          มีทั้งหมด 20 โครงการ  มีสมาชิกท่านจะแก้ไขเพิ่มเติมในโครงการต่างๆ ไหมครับ เชิญครับก่อนที่    

                             จะขอมติที่ประชุม  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ  สมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบนะครับ  ถ้า

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562  ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ เห็นชอบ 31  งดออกเสียง 2  ลา 1  มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ครับ

มติที่ประชุม                 –  เห็นชอบ     จำนวน    ๓1  เสียง

                              –  ไม่เห็นชอบ  จำนวน     –    เสียง

                               –  งดออกเสียง จำนวน    2   เสียง  (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก. นายเชิดชัย  เบ็ญจมาศ)

                               –  ลา           จำนวน     ๑   เสียง  (นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์)

 

                             3.2 ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประธานสภา อบต.        ต่อไปข้อ 3.2 ญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   

(นายอนุรักษ์)             2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ขอกราบเรียนเชิญ    ท่านนายกได้นำเรียนชี้แจงต่อสภา  ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายก อบต.               กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

(นายชาตรี)               ตำบลตูมใหญ่ กระผม นายชาตรี  ศรีตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปตั้งจ่าย

                            เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้สามารถ

                            ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก ซึ่งเป็นภารกิจและหน้าที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัลป์ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                            หลักการ

                            โอนลด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  192,100.- บาท  ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังรายการโอนลดดังต่อไปนี้

 1. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  รายการ อุดหนุนโครงการงานของดีอำเภอคูเมือง  ประจำปี 2562    ตั้งไว้จำนวน   50,000.-  บาท โอนลดจำนวน 50,000.- บาท

 1. แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน       ประเภท         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้จำนวน  25,000.- บาท โอนลดจำนวน 19,000.- บาท
 2. แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้จำนวน 50,000.-  บาท โอนลด จำนวน 30,000.- บาท
 3. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้จำนวน  10,000.- บาท          โอนลดจำนวน 10,000.- บาท
 4. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดำเนิงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ รับรองแบบ   ตั้งไว้จำนวน  30,000.- บาท   โอนลดจำนวน 30,000.- บาท

– 8 –

 1. แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบเงินอุดหนุน       หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  รายการ อุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศสมช.)   ตั้งไว้จำนวน   95,000.-  บาท                โอนลดจำนวน  53,100.- บาท

          โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 6 รายการ

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์        ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 บาท  จำนวน  7 เครื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900. บาท                ( สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน )           
 2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์        ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คุณลักษณะพื้นฐาน

          – มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi

          – มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)

          –  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

          –  มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

          – มีช่องเชื่อมต่อระบบเขือข่าย ( Interface ) แบบ USB  2.0  หรือดีกว่าจำนวนไม่   น้อยกว่า 1 ช่อง

          – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface ) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) (IEEE 802.11b, g, n) ได้

          – มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

          – สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

 1. แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

          3.1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000.- บาท เป็นเงิน 11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

          3.2 จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาลแบบซับเมอร์ท จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,650.- บาท เป็นเงิน 35,300  บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

 1. แผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ

          –   โครงการปรับปรุงรั้วโรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 76,000.- บาท ( เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน )

 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน    หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ

          –  โครงการก่อสร้างบานประตูรั้ว ปริมาณงานขนาดกว้าง 9 เมตร สูง 2 เมตร (บานเปิดคู่) จำนวน 1 แห่ง  เป็นเงิน 27,000.-  (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 1. แผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

          – ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,500.- บาท เป็นเงิน  29,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

– 9 –

             – แบบติดผนัง มอเตอร์ขับตรง ขนาดใบพัด 36 นิ้ว

             – บานเกล็ด ปิด – เปิด ป้องกันแมลง

             – ใช้กับไฟ 220 V – 380V

             – ใบพัด 6 แฉก ทำจากสแตนเลส

                            เหตุผล

                                      เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน และเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ประกอบกับมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕62 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๗ การโอนไปตั้งรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น         

ดังนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จึงเรียนเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบในการโอน

และตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ๒๕62  ต่อไป จึงขออนุญาตท่านประธานสภาที่เคารพนำเรียนเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.        ขอบคุณท่านนายกได้แถลงญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2  ไปตั้งจ่าย(นายอนุรักษ์)                   เป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม

ไหมครับเกี่ยวกับญัตติตรงนี้ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกยังอยู่ในที่ประชุมครบนะครับ  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอให้ท่านยกมือด้วยครับ  เห็นชอบ ๓1  งดออกเสียง 2  ลา ๑  มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ครับ

มติที่ประชุม               –  เห็นชอบ      จำนวน    ๓1  เสียง

                             –  ไม่เห็นชอบ   จำนวน     –    เสียง

                             –  งดออกเสียง   จำนวน      2   เสียง (นายอนุรักษ์  แป่มจำนัก, นายเชิดชัย  เบ็ญจมาศ)

                              –  ลา            จำนวน      ๑   เสียง (นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์)     

ระเบียบวาระที่  4        เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา อบต.        เข้าระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องอื่นๆ ครับ เรียนเชิญท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆนำเรียนให้สภาเรา

(นายอนุรักษ์)             ได้รับทราบ โครงการต่างๆ ในหมู่บ้านของท่าน  เชิญครับ  เรียนเชิญท่านเลขาฯ ครับ

เลขานุการสภาฯ          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สืบเนื่องจากท่านนายกประยุทธ์  และคณะรัฐมนตรีจะเดินทางมา

(พันจ่าตรีรุ่งนาวี)         ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 – 8  พฤษภาคม 2561  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ท่านและคณะจะเดินทางจากท่าอากาศยาน  เวลา 6.55 น. จนถึงเวลา 9.00 น. ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมชมจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม  อำเภอกาบเชิง    จังหวัดสุรินทร์  รวมทั้งตรวจเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านพญามาร  หลังจากนั้น เวลา 11.00 น. จะเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ ช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. เดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์  โดยจะพบปะกับประชาชน ประมาณ 30,000 คน ที่สนามช้างอารีน่า และร่วมฟังความเห็นจากหน่วยปฏิบัติราชการในท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ  และตรวจเยี่ยมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 15 รายการ PTT Thailand Grand Prix  เวลาประมาณ 18.00 น. ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเยี่ยมชมถนนคนเดินเซราะกราว  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อมและเดินทางกลับที่พัก  และในวันที่อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารอเนกคุณาคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และเวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ครั้งที่ 3/2561  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ  นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย  ( Homestay )         บ้านสนวนนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณที่ดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชุมชนเขมร  และมีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อสียงของบุรีรัมย์ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมชมท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันดังกล่าว ครับ

ประธานสภา อบต.        กำหนดการเดินทางท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านปลัดได้นำเรียนมาให้สภาเราได้รับทราบ เรื่องอื่น ๆ มีท่านใดจะนำเรียนให้สภาทราบเชิญครับ คงไม่มีนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านได้เดินทางมาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 มาพิจารณาหลายเรื่องที่ให้ท่านพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่พี่น้องของท่านได้คัดเลือกท่านเข้ามา ถือว่าท่านทำหน้าที่และบทบาทของท่านเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูง  สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม                  เวลา  ๑๑.30   น.  

 

                                                 (ลงชื่อ)                                                   ผู้จัดทำรายงานการประชุม

                               (นางราตรี   ปราบหนองบัว)

                           นักจัดการงานทั่วไป

 

             (ลงชื่อ) พันจ่าตรี                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม

                                              (รุ่งนาวี  ภูชุม)

                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   ประจำปี   ๒๕๖2    เมื่อวันศุกร์  ที่  17  พฤษภาคม  ๒๕๖2  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้

                                      (ลงชื่อ)                                          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

                                                     ( นายเชิดชัย    เบ็ญจมาศ )

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ ๑๔

 

                                          (ลงชื่อ)                                     กรรมการ

                                                           ( นายพรชัย  กั้นกลาง )

                                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ ๑๕

 

                                          (ลงชื่อ)                                     กรรมการ

                                                           ( นายสมร  กันนุลา )

                                         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ ๒

 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่      สมัยสามัญ   สมัยที่  ๒   ประจำปี  ๒๕๖2   เมื่อวันศุกร์  ที่  17  พฤษภาคม  ๒๕๖2   แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้

 

                                        (ลงชื่อ)                                               

                                                                 (นายอนุรักษ์   แป่มจำนัก)

                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

กรณีมีเอกสารแนบ
Facebook
Twitter