ศูนย์ข้อมูล 2020

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ปีงบประมาณ  2561 – 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 . หลักการและเหตุผล

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล   ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ ข้อ  ๕ กำหนดให้ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.)  กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   ความยากและคุณภาพของงาน  ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล    โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล  หรือลูกจ้าง  เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบล  (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.)  กำหนด

๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.)  ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ กำหนดแนวทาง ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยให้เสนอให้ ก.อบต. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ   โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน   จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังที่จัดทำขึ้น

๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์   (ก.อบต.จังหวัด)  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ   ๑.๑ และตามประกาศกำหนด ตามข้อ ๑.๒ ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๔๕  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕   และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   ในฐานะประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบต.จังหวัด) ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

๑.๔ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-๒๕63 ขึ้น

. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน

๒.๒  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่   มีการกำหนดตำแหน่ง   การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕3๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  สามารถตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างว่า ถูกต้องเหมาะสมหรือไมj

๒.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เหมาะสม

๒.๕  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๖ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

 ๓. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

          คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นประธาน เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อให้การดำเนินการชององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง ตามหน่วยงานต่างๆให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานในปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว  อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต

๓.๒ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกำลังคน (Supply pressure) เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง

3.3.1 การจัดระดับขั้นงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานในแต่ละประเภท  เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น โดยหลักแล้ว การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะ มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทำงานขององค์กร ดังนั้นในการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย

ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง  (Work process) ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ประมาณงานต่อบุคคลจริง โดยสมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานกำหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจำเห็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม่  เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือนำประเด็นต่างๆบางเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3 ประเด็นดังนี้

3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างขององค์กร  เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งงานในพื้นที่นั้นจะมีผลต่อการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกำหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทำให้ตำแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องทบทวนว่าการกำหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ  เนื่องจากหลายๆส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการสูงอายุจำนวนมาก ดังนั้นอาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากำลังที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  การปรับตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น

3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจทำให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากำลังขององค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการนำข้อมูลของอัตรากำลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจำนวนกรอบอัตรากำลังของงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ก. และงานการเจ้าหน้าที่ใน อบต. ข.ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากำลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจำนวนและการกำหนดตำแหน่งคล้ายคลึงกันได้

3.8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตน  โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจำนวนกรอบอัตรากำลังเป็นสำคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มากกว่าการเพิ่ม/ลดจำนวนตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า การกำหนดกรอบตำแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทำงานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอื่นกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกำหนดกรอบอัตรากำลังในลักษณะงานนี้เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้เพิ่มจำนวนตำแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการสำหรับการวางแผนกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้ส่วนราชการ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆเช่น

– การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทำให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงาน

– การจัดทำกระบวนการจริง (Work process) จะทำให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนำไปใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถนำผลการจัดทำกระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ อันจะนำไปสู่การใช้อัตรากำลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– การเก็บข้อมูลผลงาน จะทำให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง

๔. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                  

จากการรวบรวมข้อมูลทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลด้านปัญหาต่างๆความต้องการของประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๑) สภาพปัญหา

(๑) ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก

ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การเดินทางไม่สะดวก   โดยเฉพาะหน้าฝนการเดินทางสัญจรจะลำบากมากที่สุด

(๒) ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอ มีสภาพตื้นเขินและไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงพอในการไว้กักเก็บน้ำ

(๓) ปัญหาการประกอบธุรกิจในตำบล

มีการประกอบธุรกิจภายในตำบลน้อย     เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของตำบลไม่ดี การบริโภคของประชาชนต่ำ ธุรกิจเอกชนได้รับกำไรน้อย

(๔) ปัญหาเอกสารสิทธิ/สิทธิในที่ทำกิน

ประชาชนไม่มีที่ทำกินหรือมีที่ทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้ต้องเช่าที่ทำกิน    มีรายได้ไม่เพียงพอ

(๕) ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ

ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นดวงโคมขนาดเล็ก    กำลังวัตต์น้อย ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง ทำให้การสัญจรไปมาในช่วงกลางคืนไม่ปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะตามซอยต่าง ๆ

                   ๒) ความต้องการของประชาชน

 • ต้องการให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาธารณะที่ชำรุดทรุดโทรม ขยายผิว

จราจร

 • ต้องการให้มีการก่อสร้าง ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อให้สามารถกับเก็บน้ำจากแหล่งน้ำ

ธรรมชาติได้

(๓) ต้องการให้มีการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ       และขุดลอกท่อระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียและน้ำฝนได้

(๔) ต้องการให้มีการปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น

(๕) ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยจัดให้มีสัญญาณไฟตามทางแยกและซ่อมแซมสัญญาณไฟฟ้าที่ชำรุด จัดระเบียบการวางสินค้าบริเวณหน้าบ้านและหน้าร้านค้าต่าง ๆ

๔.๒  ด้านเศรษฐกิจ

                   ๑) สภาพปัญหา

 • ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตต่ำ

เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คือการค้าขายและการเกษตรกรรม    ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ครั้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วแรงงานว่างงานตามฤดูกาล ซึ่งทำให้เกิดการอพยพแรงงานชั่วคราว เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว โดยแรงงานส่วนใหญ่อพยพเข้ากรุงเทพ ฯ และจังหวัดทางภาคตะวันออกในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งยังมีรายได้ไม่แน่นอน อาชีพไม่มั่นคง ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

(๒) ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย อาชีพรับจ้าง ขายแรงงาน หรืออาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ  ซึ่งเป็นปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำลังประสบอยู่ในขณะนี้  และอีกประการหนึ่ง คือปัญหาการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเพียงพอ ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ขาดเงินทุนประกอบการและเทคนิควิธีความรู้ด้านการตลาด ทำให้การรวมกลุ่มอาชีพไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร                ๒) ความต้องการของประชาชน

(๑) ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพ และการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมสามารถเลี้ยงตนเองได้และลดปัญหาการว่างงาน

 • ต้องการเงินทุนเพื่อให้ชุมชนกู้ยืมไปประกอบอาชีพ

๔.๓ ด้านสังคม

                   ๑) สภาพปัญหา

(๑) ปัญหาการจัดการศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดหลักการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิ่น แต่ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณและสถานที่

(๒) ปัญหาการสาธารณสุข

เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายได้เฉลี่ยต่ำ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย และมีการรักษาตนเองที่ไม่ถูกต้อง และเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจากได้รับอาหารเสริมไม่เพียงพอ

๒) ความต้องการ

(๑) ต้องการสนามกีฬาและจัดให้การแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย และเป็นการป้องกันยาเสพติด

(๒) ต้องการสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

(๓) ต้องการให้มีการพ่นยากำจัดยุงและกำจัดหนู

(๔) ต้องการให้มีการลดจำนวนสุนัขจรจัด โดยการกำจัดหรือทำหมันและมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(๕) ต้องการให้มีสวัสดิการคนเจ็บป่วย สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๖) ต้องการให้มีการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๔  ด้านการเมืองการบริหาร

                    ๑) สภาพปัญหา

(๑)  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชาชนในท้องถิ่น   ยังมีความตื่นตัวทางการเมืองการบริหารน้อย   เนื่องจากเกิดความเบื่อหน่ายระบบการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง และไม่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือ ร่วมคิดและร่วมแก้ปัญหา

(๒) ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากองค์การบริหาร   ส่วนตำบล มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถที่จะจัดเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอกับความต้องการได้

(๓) ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 • ประชาชนไม่เคารพกฎจราจร ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน
 • ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
 • การติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

) ความต้องการของประชาชน

(๑) ต้องการให้พนักงานและผู้บริหารออกเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ตลอดจนดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้มากขึ้น

(๒) ต้องการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้สามารถได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง

๔.๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๑) สภาพปัญหา

(๑) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีปริมาณขยะประมาณวันละ ๑  ตัน ไม่มีสถานที่การกำจัดขยะ ซึ่งในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้มีปริมาณขยะตกค้างและไม่สามารถกำจัดได้หมด

(๒) ปัญหาการระบายน้ำ

จากสภาพภายในหมู่บ้านที่ไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้ในฤดูฝนเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัญหาเกิดจากการไม่มีท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ มีการถมที่ขวางทางน้ำไหล ทำให้น้ำระบายไม่ทัน

๒) ความต้องการของประชาชน

(๑) ต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการรักษาความสะอาดและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย ต้องการถังขยะเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอ

(๒) ต้องการให้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๓) ต้องการให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำให้ครบทุกสาย

(๔) ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ทุกสิ่งต้องสร้าง ทุกอย่างต้องมี”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เป้าประสงค์

คนตูมใหญ่ มีความมั่งคั่งมั่นคง มีคุณภาพชีวิตดี บนวิถีความพอเพียง

ตัวชี้วัด

– มีความมั่งคั่ง

– มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

– มีความคุณภาพชีวิตดี

– มีสิ่งแวดล้อมดี

– ธรรมาภิบาล

– การสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

– การสร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย

– การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

– การสร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน

กลยุทธ์

ใช้กลยุทธ์ 5 มี 4 สร้าง

5 มีประกอบด้วย

มีความมั่งคั่ง

มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

มีความคุณภาพชีวิตดี

มีสิ่งแวดล้อมดี

มีธรรมาภิบาล

4 สร้างประกอบด้วย

สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

สร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย

สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

สร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน

๕.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้รายละเอียดดังต่อไปนี้

          ๕.๑   ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 • หน้าที่ที่ต้องทำ ตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ     สิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 • หน้าที่ที่อาจทำ ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒) การท่องเที่ยว

(๑๓) การผังเมือง

๕.๒   ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒

                   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ มาตรา ๑๖ ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๕) การสาธารณูปการ

(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๙) การจัดการศึกษา

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น               (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔) การส่งเสริมกีฬา

(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๗) การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผน  และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

๖) การสาธารณูปการ

๗) การผังเมือง

๘) การควบคุมอาคาร

๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๓) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

๗) การจัดการศึกษา

๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๙) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๐) การส่งเสริมกีฬา

๑๑) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๑๒) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

๓ . ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสาธารณสถานอื่นๆ

๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

๒) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

๓) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

๔) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

๕) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕  . ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) การคุ้มครอง การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

 1. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

1) การจัดการศึกษา

2) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

3) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น

4) การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

 1. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

4) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง (Strength=s) 

-การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี

-มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นไว้ใช้ในการเกษตร

-มีบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค  บริโภค

-มีไฟฟ้า  ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต พอสมควร

จุดอ่อน (Weakness=W) 

โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน

โอกาส (Opportunity=O) 

๑. หน่วยงานอื่น ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจำนวน มากอย่างต่อเนื่อง

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

-การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน

. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จุดแข็ง (Streng=s) 

๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

๔.องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตำบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายในหมู่บ้าน

๕.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ำผู้สูงอายุ แห่เทียนเข้าพรรษา   ฯลฯ

๖.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในเขตพื้นที่

จุดอ่อน (Weakness=W) 

๑. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

๒. ประชาชนยังไม่สนใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ

๓. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง

๔.ผู้นำระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างจริงจัง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

๑. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

๓. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว

๔. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทำได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก

โอกาส (Opportunity=O) 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลได้โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตำบล

๔. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง (Streng=s) 

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๒. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทำหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

จุดอ่อน (Weakness=W) 

๑. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

๒. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๓.การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

โอกาส (Opportunity=O) 

๑. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ

๒. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดำเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

๑. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

๒.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

๓.การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว

.การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Streng=s) 

๑. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๓. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness=W) 

๑. ผู้นำชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย

๒. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทำได้ไม่ทั่วถึง

โอกาส (Opportunity=O) 

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสำคัญ และได้กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

๒. กระแสสังคม ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

-การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

จุดแข็ง (Streng=s) 

๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

๓.งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง

๔. เทคนิคการทำงาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง

จุดอ่อน (Weakness=W) 

๑.ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

๒.ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา

โอกาส (Opportunity=O) 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสำคัญ

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

-การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

.ด้านการพัฒนาด้านบริหารจัดการและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

จุดแข็ง (Streng=s) 

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายในารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

จุดอ่อน (Weakness=W) 

๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ

๔. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเกณฑ์ต่ำ

โอกาส (Oportunity=O) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทำงาน  เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล

๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตำแหน่ง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

๑. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

๒. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

๓. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในหลายงาน เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ

. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ วิเคราะห์แล้ว พิจารณาเห็นว่า ภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการได้แก่

          ๖.๑ ภารกิจหลัก

๑. การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
 • การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
 • การขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา

๒. การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

 • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 • การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • การจัดการศึกษา
 • การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 • การส่งเสริมกีฬา
 • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๓. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสาธารณสถานอื่น ๆ

๔. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 • การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
 • การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
 • ๕. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 • การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

๖. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๖.๒   ภารกิจรอง

๑. การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • การควบคุมอาคาร

๒. การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

 • การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ หรือการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 • การจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

๓. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 • การผังเมือง
 • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 • การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๔. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน      พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

 • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

๖. การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • การจัดให้มีกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 • การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ๗. สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

                    องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่  สำนักปลัด อบต.  กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โดยกำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น  69  อัตรา   แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้องมีความจำเป็นขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

๘.๑ โครงสร้าง

                    จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่จะดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า  ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการต่อไปนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบันโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่หมายเหตุ

. สำนักปลัด

1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

-งานเลือกตั้ง

-งานตรวจสอบภายใน

-งานบริหารงานบุคคล

-งานประชาสัมพันธ์

-งานบันทึกฐานข้อมูล

1.2 งานกฎหมายและคดี

-งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ

-งานนิติกรรม

-งานคดี

1.3 งานนโยบายและแผน

-งานจัดทำนโยบายและแผน

-งานวิจัย ประสานแผน

-งานติดตามประเมินผล

-งานกิจการสภา

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานช่วยเหลือฟื้นฟู

-งานกู้ภัย/งานป้องกัน

1.5 งานสวัสดิการสังคม

-งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม/สงเคราะห์

-งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

1.6 งานส่งเสริมการเกษตร

-งานส่งเสริมการเกษตร

. สำนักปลัด อบต.

1.1 งานบริหารทั่วไป

-งานสารบรรณ

-งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

-งานเลือกตั้ง

-งานตรวจสอบภายใน

-งานบริหารงานบุคคล

-งานประชาสัมพันธ์

-งานบันทึกฐานข้อมูล

1.2 งานกฎหมายและคดี

-งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ

-งานนิติกรรม

-งานคดี

1.3 งานนโยบายและแผน

-งานจัดทำนโยบายและแผน

-งานวิจัย ประสานแผน

-งานติดตามประเมินผล

-งานกิจการสภา

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-งานอำนวยการ

-งานช่วยเหลือฟื้นฟู

-งานกู้ภัย/งานป้องกัน

1.5 งานสวัสดิการสังคม

-งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม/สงเคราะห์

-งานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

1.6 งานส่งเสริมการเกษตร

-งานส่งเสริมการเกษตร

 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบันโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่หมายเหตุ

2. กองคลัง

2.1 งานการเงิน

-งานรับ – เบิกจ่ายเงิน

-งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี

-งานการบัญชี

-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

-งานการเงินและงบทดลอง

-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-งานพัฒนารายได้

-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

-งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

-งานพัสดุ

-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

2. กองคลัง

2.1 งานการเงิน

-งานรับ – เบิกจ่ายเงิน

-งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี

-งานการบัญชี

-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

-งานการเงินและงบทดลอง

-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

-งานพัฒนารายได้

-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

-งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้

2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

-งานพัสดุ

-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

 

3. กองช่าง

3.1 งานก่อสร้าง

-งานก่อสร้างถนนและบูรณะถนน

-งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงสร้างพิเศษ

-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

-งานวิศวกรรม

-งานประเมินราคา

-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

-งานออกแบบ

3. กองช่าง

3.1 งานก่อสร้าง

-งานก่อสร้างถนนและบูรณะถนน

-งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงสร้างพิเศษ

-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

-งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

-งานวิศวกรรม

-งานประเมินราคา

-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

-ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

-งานออกแบบ

 

 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบันโครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่หมายเหตุ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-งานสุขาภิบาลทั่วไป

-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

-งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-งานชีวอนามัย

4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

-งานอนามัยชุมชน

-งานสาธารณสุขมูลฐาน

-งานป้องกันยาเสพติด

-งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

4.3 งานควบคุมโรค

-งานเฝ้าระวัง

-งานระบาดวิทยา

-งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

-งานโรคเอดส์

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-งานสุขาภิบาลทั่วไป

-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

-งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-งานชีวอนามัย

4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

-งานอนามัยชุมชน

-งานสาธารณสุขมูลฐาน

-งานป้องกันยาเสพติด

-งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

4.3 งานควบคุมโรค

-งานเฝ้าระวัง

-งานระบาดวิทยา

-งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค

-งานโรคเอดส์

 

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 งานบริหารงานการศึกษา

-งานบริหารวิชาการ

-งานวางแผนและสถิติ

-งานนิเทศการศึกษา

-งานการเงินและบัญชี

5.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา

-งานกิจการศาสนา

-งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

-งานกิจการเด็กและเยาวชน

-งานมวลชนกีฬาและนันทนาการ

-งานประเพณีท้องถิ่น

5.3 งานกิจการโรงเรียน

5.3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-งานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์

-งานโรงเรียน

-งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

-งานบริการผลิตสื่อการสอน

5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.1 งานบริหารงานการศึกษา

-งานบริหารวิชาการ

-งานวางแผนและสถิติ

-งานนิเทศการศึกษา

-งานการเงินและบัญชี

5.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

-งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา

-งานกิจการศาสนา

-งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

-งานกิจการเด็กและเยาวชน

-งานมวลชนกีฬาและนันทนาการ

-งานประเพณีท้องถิ่น

5.3 งานกิจการโรงเรียน

5.3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

-งานศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์

-งานโรงเรียน

-งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

-งานบริการผลิตสื่อการสอน

 

๘.๒ การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนรายการในระยาเวลา 3 ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด  จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน  1  อัตรา
 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

สำนักปลัด อบต. (๐๑)

 1. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1  อัตรา
 2. นักบริหารงานทั่วไป (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 3. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จำนวน 2  อัตรา
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)จำนวน 2  อัตรา
 5. นิติกร (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 6. นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 7. นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 8. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จำนวน 3  อัตรา
 9. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง) จำนวน 3  อัตรา
 10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างประจำ

 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1  อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1  อัตรา
 2. พนักงานขับรถยนต์จำนวน 1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1  อัตรา
 2. คนงานทั่วไป จำนวน 2  อัตรา
 3. คนครัว จำนวน 1  อัตรา

กองคลัง­­(๐๔)

 1. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1  อัตรา
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 3. นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) จำนวน 2  อัตรา
 6. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จำนวน 2  อัตรา

ลูกจ้างประจำ

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ) จำนวน  1  อัตรา

กองช่าง (๐๕)

 1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1  อัตรา
 2. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) จำนวน 3  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. คนงานทั่วไป จำนวน 2  อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)

 1. ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1  อัตรา

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

 1. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) จำนวน 1  อัตรา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)

 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1  อัตรา
 2. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1  อัตรา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่

 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  อัตรา
 2. ครู จำนวน 3  อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) จำนวน 1  อัตรา
 2. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1  อัตรา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบูรพา

 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  อัตรา
 2. ครู จำนวน 1  อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1  อัตรา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคี

 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  อัตรา
 2. ครู จำนวน 1  อัตรา
 3. ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1  อัตรา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเจริญ

 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  อัตรา
 2. ครู จำนวน 2  อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1  อัตรา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านปะคำสำโรง

 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ จำนวน 1  อัตรา
 2. ครู จำนวน 1  อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) จำนวน 1  อัตรา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุม

 1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  อัตรา
 2. ครู จำนวน 1  อัตรา
 3. ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1  อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนวน 1  อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

 1. ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จำนวน 1  อัตรา

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้

ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

อัตรากำลังคน

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ
256125622563256125622563

1

2

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

สำนักปลัด อบต. (๐๑)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)

นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)

นิติกร (ปก./ชก.)

นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก.)

นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ปง./ชง.)

ลูกจ้างประจำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป

คนครัว

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

2

1

 

 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้

ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

อัตรากำลังคน

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ
256125622563256125622563

19

20

21

22

23

24

25

กองคลัง­­(๐๔)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)

นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)

ลูกจ้างประจำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

2

2

2

2

2

2

2

2

 

26

27

28

กองช่าง (๐๕)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

พนักงานจ้างทั่วไป

คนงานทั่วไป

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

 

29

30

31

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

32

33

34

35

36

37

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตูมใหญ่

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

 

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

กรอบอัตรา

กำลังเดิม

อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้

ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า

อัตรากำลังคน

เพิ่ม/ลด

หมายเหตุ
256125622563256125622563

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างบูรพา

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคี

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนเจริญ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านปะคำสำโรง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุม

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 
 รวม69696969

 

         หมายเหตุ  -บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ตามบัญชีจัดสรรตำแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกตำแหน่งได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ยุค Thailand 4.๐  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค ๔.๐ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ

 1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ตลอด จนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทำงานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลา  ตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ด เว็ปไซค์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานใหม่ รวมทั้งทำให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน

การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกระบวนการในการจัดดำเนินการให้พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ โดยคาดหวังว่าบุคคลเหล่านี้ พร้อมที่จะนำเอาความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavioral Change) ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประกอบด้วย

๑.๑  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                           ประธานกรรมการ

๑.๒  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                            คณะทำงาน

๑.๓  ผู้อำนวยการกองช่าง                                       คณะทำงาน

๑.๔  ผู้อำนวยการกองคลัง                                       คณะทำงาน

1.5  หัวหน้าสำนักปลัด                                         คณะทำงาน

๑.๖  นักทรัพยากรบุคคล                                        เลขานุการคณะทำงาน

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนา ฯ ระยะ ๓ ปี โดยให้มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๒.๑  หลักการและเหตุผล

๒.๒  เป้าหมายการพัฒนา

๒.๓  หลักสูตรการพัฒนา

๒.๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา

๒.๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

๒.๖  การติดตามและประเมินผล

๓. ดำเนินการเสนอร่างแผนการพัฒนาฯให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และหลังจากดำเนินการเสร็จในแต่ละปี ให้รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบต่อไป

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  สำหรับพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง

ข้อ ๑ พนักงานและลูกจ้างพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี     และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๒  พนักงานและลูกจ้าง  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์    และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ข้อ ๓ พนักงานและลูกจ้างพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ ๔ พนักงานและลูกจ้างพึงมีการครองตนที่ดี  ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

 

 

 

 

 

-45-

 

คุณธรรมและจริยธรรมต่อหน่วยงาน

ข้อ ๕ พนักงานและลูกจ้างพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเสมอภาค และปราศจากอคติ

ข้อ ๖ พนักงานและลูกจ้างพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบรวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ ๗ พนักงานและลูกจ้างพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา   และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่

ข้อ ๘ พนักงาน และลูกจ้าง พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

ข้อ  ๙  พนักงานและลูกจ้างพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

ข้อ ๑๐ พนักงานและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา    พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ข้อ ๑๑ พนักงานและลูกจ้างพึงช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงรวมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข้อ ๑๒  พนักงานและลูกจ้างพึงปฏิบัติ ต่อผู้ร่วมงาน   ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี

ข้อ ๑๓ พนักงานและลูกจ้างพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

คุณธรรมและจริยธรรมต่อประชาชนและสังคม

ข้อ ๑๔ พนักงานและลูกจ้างพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป

ข้อ ๑๕ พนักงานและลูกจ้างพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป

ข้อ ๑๖ พนักงานและลูกจ้างพึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

กรณีมีเอกสารแนบ
Facebook
Twitter
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide