14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำปี 2567