12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 *******************************************

                    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

    “ทุกสิ่งต้องสร้างทุกอย่างต้องมี”

ข. ยุทธ­ศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ค. การวางแผน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป