องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 4  ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563  ถึงเดือน กันยายน 2563
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
1 รายจ่ายงบกลาง         1,583,564.20         1,583,564.20         1,583,564.20         4,750,692.60
2 เงินเดือน         1,060,900.00         1,060,900.00         1,060,900.00         3,182,700.00
3 ค่าจ้างประจำ               34,670.00               34,670.00               34,670.00             104,010.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว             148,330.00             148,330.00             148,330.00             444,990.00
5 ค่าตอบแทน               22,800.00               22,800.00             674,400.00             720,000.00
6 ค่าใช้สอย             140,000.00             249,200.00             200,000.00             589,200.00
7 ค่าวัสดุ             318,000.00             395,580.00             140,000.00             853,580.00
8 ค่าสาธารณูปโภค               32,000.00               31,300.00               32,000.00               95,300.00
9 เงินอุดหนุน         1,002,000.00                              –                              –         1,002,000.00
10 ค่าครุภัณฑ์                              –               13,500.00                              –               13,500.00
11 รายจ่ายอื่น                              –                              –                              –                              –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         4,000,000.00                              –             500,000.00         4,500,000.00
รวม         8,342,264.20         3,539,844.20         4,373,864.20       16,255,972.60
หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง