องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 3  ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563  ถึงเดือน มิถุนายน 2563
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม
1 รายจ่ายงบกลาง         1,644,749.20         1,644,749.20         1,644,749.20         4,934,247.60
2 เงินเดือน         1,058,720.00         1,058,720.00         1,100,220.00         3,217,660.00
3 ค่าจ้างประจำ               36,390.00               36,390.00               36,390.00             109,170.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว             148,330.00             148,330.00             148,330.00             444,990.00
5 ค่าตอบแทน               16,800.00               59,800.00             118,540.00             195,140.00
6 ค่าใช้สอย             242,000.00             229,000.00             311,250.00             782,250.00
7 ค่าวัสดุ             266,233.00               70,000.00             110,000.00             446,233.00
8 ค่าสาธารณูปโภค               31,000.00               32,000.00               31,000.00               94,000.00
9 เงินอุดหนุน                              –         1,002,000.00             380,000.00         1,382,000.00
10 ค่าครุภัณฑ์                              –                              –             174,900.00             174,900.00
11 รายจ่ายอื่น                              –                              –                              –                              –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             622,000.00             565,000.00                              –         1,187,000.00
รวม         4,066,222.20         4,845,989.20         4,055,379.20       12,967,590.60
หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง