องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 2   ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563  ถึงเดือน มีนาคม  2563
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวม
1 รายจ่ายงบกลาง         1,642,249.20         1,644,249.20         1,642,249.20         4,928,747.60
2 เงินเดือน         1,112,675.00         1,091,585.00         1,112,675.00         3,316,935.00
3 ค่าจ้างประจำ               36,380.00               36,380.00               36,380.00             109,140.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว             149,730.00             149,730.00             149,730.00             449,190.00
5 ค่าตอบแทน               16,900.00               66,900.00               14,800.00               98,600.00
6 ค่าใช้สอย             128,000.00             230,000.00         1,022,000.00         1,380,000.00
7 ค่าวัสดุ             232,000.00               78,000.00               55,000.00             365,000.00
8 ค่าสาธารณูปโภค               32,200.00               31,000.00               32,000.00               95,200.00
9 เงินอุดหนุน               50,000.00         1,002,000.00                              –         1,052,000.00
10 ค่าครุภัณฑ์                              –                              –                              –                              –
11 รายจ่ายอื่น                              –                              –                              –                              –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         1,232,000.00                              –               30,000.00         1,262,000.00
รวม         4,632,134.20         4,329,844.20         4,094,834.20       13,056,812.60
หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง