ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทย  เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการ ภายใต้การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย รวมทั้งยังมีหน้าที่ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตลอดจนเสริมความสงบสุขของประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนในพื้นที่และถวายอาลัยโดยแสดงสัญลักษณ์นำประชาชนในพื้นที่เข้ากราบถวายพระพรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่ออบรมเผยแพร่ให้ความรู้  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปในการนำแนวทางตามพระราชดำริและหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยถ้วนหน้ากัน

โดยมีกำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 14 กันยายน 2560 และเดินทางไปกราบพระบรมศพ ในวันที่ 15 กันยายน 2560