แผนดำเนินงานประจำปี 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับความเห็นชอบจากคระกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตูมใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยความตามข้อ 26(2)และข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments

เอกสารแนบ

# File Date added Added by File size Downloads
1 pdf แผนดำเนินงานปี 2564 11 พฤษภาคม 2021 14:55 น. admin 0 B 5
Download