องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ แสดงแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส 1  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2561  ถึงเดือน ธันวาคม  2561
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
1 รายจ่ายงบกลาง       1,644,249.20              1,644,249.20        1,895,238.20              5,183,736.60
2 เงินเดือน       1,075,820.00              1,075,820.00        1,075,820.00              3,227,460.00
3 ค่าจ้างประจำ             35,760.00                   35,760.00              35,760.00                  107,280.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว          159,730.00                 159,730.00            159,730.00                  479,190.00
5 ค่าตอบแทน             11,500.00                   15,600.00              15,000.00                    42,100.00
6 ค่าใช้สอย          108,900.00                 156,900.00            516,900.00                  782,700.00
7 ค่าวัสดุ             58,300.00                   25,000.00            265,457.00                  348,757.00
8 ค่าสาธารณูปโภค             34,000.00                   40,000.00              30,000.00                  104,000.00
9 เงินอุดหนุน             20,000.00                                  –        1,152,500.00              1,172,500.00
10 ค่าครุภัณฑ์                           –                                  –                             –                                   –
11 รายจ่ายอื่น                           –                                  –                             –                                   –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           –              1,441,000.00                             –              1,441,000.00
รวม       3,148,259.20              4,594,059.20        5,146,405.20            12,888,723.60
   หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส 2   ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562  ถึงเดือน มีนาคม  2562
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม รวม
1 รายจ่ายงบกลาง       1,834,249.20              1,644,249.20        1,644,249.20              5,122,747.60
2 เงินเดือน       1,075,820.00              1,075,820.00        1,075,820.00              3,227,460.00
3 ค่าจ้างประจำ             35,760.00                   35,760.00              35,760.00                  107,280.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว          159,730.00                 159,730.00            159,730.00                  479,190.00
5 ค่าตอบแทน             13,500.00                   15,600.00              13,500.00                    42,600.00
6 ค่าใช้สอย          806,900.00                 218,900.00            842,800.00              1,868,600.00
7 ค่าวัสดุ          245,000.00                 200,000.00              55,000.00                  500,000.00
8 ค่าสาธารณูปโภค             50,000.00                   30,000.00              32,000.00                  112,000.00
9 เงินอุดหนุน       1,230,000.00                                  –            252,500.00              1,482,500.00
10 ค่าครุภัณฑ์             10,700.00                                  –                             –                    10,700.00
11 รายจ่ายอื่น                           –                                  –                             –                                   –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          145,000.00                                  –              30,000.00                  175,000.00
รวม       5,606,659.20              3,380,059.20        4,141,359.20            13,128,077.60
หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ไตรมาส 3  ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562  ถึงเดือน มิถุนายน 2562
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม
1 รายจ่ายงบกลาง       1,644,749.20              1,644,749.20        1,644,749.20              4,934,247.60
2 เงินเดือน       1,051,570.00              1,051,570.00        1,051,570.00              3,154,710.00
3 ค่าจ้างประจำ             36,390.00                   36,390.00              36,390.00                  109,170.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว          158,330.00                 158,330.00            158,330.00                  474,990.00
5 ค่าตอบแทน             13,500.00                   15,000.00              17,240.00                    45,740.00
6 ค่าใช้สอย          500,000.00                 180,000.00            618,000.00              1,298,000.00
7 ค่าวัสดุ          934,000.00                   50,000.00            105,000.00              1,089,000.00
8 ค่าสาธารณูปโภค             38,000.00                   50,000.00              32,000.00                  120,000.00
9 เงินอุดหนุน                           –                                  –        1,011,000.00              1,011,000.00
10 ค่าครุภัณฑ์                           –                                  –                             –                                   –
11 รายจ่ายอื่น                           –                                  –                             –                                   –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           –              7,500,000.00        1,605,000.00              9,105,000.00
รวม       4,376,539.20           10,686,039.20        6,279,279.20            21,341,857.60
หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง