องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ไตรมาส 1  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2562  ถึงเดือน ธันวาคม  2562
ลำดับที่ รายการ ประมาณการค่าใช้จ่าย
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม
1 รายจ่ายงบกลาง         1,642,249.20         1,642,249.20         1,642,249.20         4,926,747.60
2 เงินเดือน         1,114,485.00         1,114,485.00         1,114,485.00         3,343,455.00
3 ค่าจ้างประจำ               37,020.00               36,380.00               36,380.00             109,780.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว             146,390.00             149,730.00             149,730.00             445,850.00
5 ค่าตอบแทน               12,800.00               17,200.00               33,800.00               63,800.00
6 ค่าใช้สอย             132,000.00             174,000.00             228,900.00             534,900.00
7 ค่าวัสดุ               58,300.00             242,000.00               57,000.00             357,300.00
8 ค่าสาธารณูปโภค               34,000.00               32,000.00               33,000.00               99,000.00
9 เงินอุดหนุน                              –               10,000.00         1,012,000.00         1,022,000.00
10 ค่าครุภัณฑ์                              –                              –                              –                              –
11 รายจ่ายอื่น                              –                              –                              –                              –
12 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              –                              –         2,745,000.00         2,745,000.00
รวม         3,177,244.20         3,418,044.20         7,052,544.20       13,647,832.60
   หมายเหตุ (4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………..
           (นางรัตน์มณี  ชุนไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง