ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

  เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561 – 2563)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

_______________

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  และเพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร ฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563  ต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560

 

(นายชาตรี  ศรีตะวัน)

                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่