มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา
1.4 การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม
มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
2.1 เอกสาร
2.2 โสตทัศนูปกรณ์
2.3 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
2.4 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่
มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
3.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ
3.2 ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
3.4 โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน
3.5 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
มากที่สุดหรือดีมากมากหรือดีปานกลางหรือพอใช้น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมากควรปรับปรุง
3.1 สิ่งที่ท่านพอใจในการร่วมโครงการครั้งนี้
3.2 สิ่งที่ท่านเสนอให้นำไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป