แบบคำขอขึ้นทะเบีบยรับเบียยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน

ผู้ยื่นคำขอ แทนตรมหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวข้องเป็น

กับผู้สูงอายุที่ขอขึ้นที่ทะเบียน

Download