การฝึกรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติ-Do-dont

2567

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 

เมื่อวันที่  24 พ.ย. 2566 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  นำโดย  นายชาตรี  ศรีตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 

ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ให้แก่  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน  

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเกียรติและศักดิ์ศรี  ปฏิบัติหน้าที่  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  และประเทศชาติ  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่