แนวทางการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

แนวทางการปฏิบัติงาน

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

*************************************************************

                      ตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออกโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต. ถือปฏิบัติในการดาเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ประกาศ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย มีความรัดกุม ไม่รั่วไหล อันเกิดจากความผิดพลาด โดยเจตนาหรือไม่เจตนา จนถึงขั้นกระทาทุจริต สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา สภาพสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในอันที่จะเกิดความเสียหายต่อเงิน ต่อทรัพย์สินและประโยชน์ของทางราชการ

                        อันจะสามารถเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีประสิทธิผล และมี ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ผลคุ้มค่า บรรลุ เป้าหมาย ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบอื่นๆ และผู้ตรวจสอบภายใน ของ อบต. ได้ ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการกากับดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต. ให้มีความสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง หน่วยงานตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน อบต. ให้มีความถูกต้องตามมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จึงนำเสนอแนวทางปฏิบัติงานและขั้นตอนที่สำคัญๆ ตามมาตรการฯ ข้างต้น ดังต่อไปนี้

รายการคู่มือการปฎิบัติงาน