ด้วยประธานคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่)ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้รวบรวมและเรียงลำดับความสำคัญบัญชีโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคูเมือง เพื่อของรับการบรรจุแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) นั้น

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตูมใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จึงใคร่ขอเชิญท่านได้ดำเนินการสำรวจประมาณการโครงการที่ประสงค์จะขอรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.266-2570 และนำโครงการดังกล่าวเสนอในที่ประชุม
ในวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคูเมือง

โครงการเดิมที่ขอรับการบรรจุ

แบบเสนอโครงการ