การจัดประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำของ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 17 บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จัหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำของ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 17 บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งใช้ประปาหมู่บ้านร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรง เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน