อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น  อบต.ขนาดกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗..๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ต้องทำหน้าที่ในเขต ได้แก่ 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาควาเป็นระเบียบเรียบร้อยบ การดูแลการจราจร และส่งเสริมสันับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติ
ดังกล่าวรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนันสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร   เป็นต้น
                   นอกจากภาระกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำ ตามความข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ยังอาจจัดทำกิจการใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
การท่องเที่ยว
การผังเมือง

โครงการ งาน กิจกรรม ตามอำนาจหน้าที่

กรณีมีเอกสารแนบ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Download