แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริและดำเนินกิจกรรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลำดับรหัสสมาชิก  8-6310204  เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลตูมใหญ่ ให้คงอยู่สืบไปซึ่งดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตามกรอบการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านบริหารและด้านจัดการ ๒. ด้านการดำเนินงาน ๓.ด้านผลการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการ (๑) อนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นประกอบด้วย คณะทำงาน จำนวน ๖ งาน (๒) คณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น  เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อเกิดการสร้างจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นให้กับเด็ก นักเรียนและประชาชนตำบลตูมใหญ่ เป็นการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นนำไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่นๆ ต่อไป