แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (อพ.สธ.-ตญ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ – 30 กันยายนพ.ศ. 256๙)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕64– ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖9)

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระราชทานราชานุญาติเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลำดับรหัสสมาชิก ๘-๖๓๑๐๒๐๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ในการดำเนินกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในตำบลตูมใหญ่ ให้คงอยู่สืบไปซึ่งดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  ๒) เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาในการดำเนินงานต่างๆ) ๓) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตำบลตูมใหญ่ ๔) เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น” โดยมี แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๖ งาน ดังนี้

แผนที่แปลงปกปัก

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แปลงปกปัก