พระราชดำริ/พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราโชวาท วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในการประชุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่แปลงปกปัก

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
แปลงปกปัก